motive
 
 

Znižovanie nákladov firiem

Potrebujete znížiť náklady? Pochybujeme, že existuje vedenie jedinej firmy, ktoré by na túto otázku odpovedalo záporne. Kto by aj nechcel pri existujúcich cenách dosahovať vyšší zisk alebo vďaka nižším cenám získať väčší podiel na trhu! Zdanlivo triviálna úloha však nie je taká jednoduchá. Náklady sú tvorené mnohými druhmi s rôznym potenciálom úspor. Vynára sa taktiež celkom oprávnená otázka: nedôjde pri znížení nákladov k zhoršeniu kvality výrobku, k predĺženiu dodacích lehôt alebo k inému javu, ktorého dôsledkom bude pokles predaja?

K projektom znižovania nákladov je napriek ich dôležitosti a trvalej aktuálnosti potrebné pristupovať premyslene.

Ciele v znižovaní nákladov

Základom takého premysleného prístupu je stanovenie cieľov v znížení nákladov. Konkrétny cieľ je celkom jasnou motiváciou manažérskeho tímu, ktorá môže byť spojená i s bonusom odstupňovaným podľa miery splnenia. Veľmi užitočným podporným nástrojom na stanovenie cieľov je porovnávacia analýza (benchmarking).

Najzložitejšou úlohou analýzy je získanie porovnateľných dát, najlepšie z podnikov s rovnakým výrobným programom, teda od konkurencie. Je zrejmé, že tieto dáta nie sú bežne k dispozícii, a preto musia byť zvyčajne použité rôzne presné odhady. V spoločnostiach s niekoľkými výrobnými kapacitami je užitočné porovnanie nákladov z rôznych lokalít. Výsledkom tohto prieskumu by mal byť celkový cieľ v znížení nákladov, špecifikovaný do jednotlivých položiek.

Prístup k znižovaniu nákladov

Jednorazové zníženie nákladov

je realizačne najjednoduchšie, ale jeho prínosy sú pomerne nízke a zvyčajne nemajú trvalý charakter. Typickou metódou je tlak na zníženie nákladov prostredníctvom plánu (rozpočtu) nákladov na jednotlivé strediská, ktorých vedúci musia sami hľadať cesty na zvýšenie hospodárnosti. Často takú úlohu riešia ako jednorazovú, tzn. odložia alebo obmedzia niektorú činnosť spojenú s nákladmi. Pokiaľ ide o činnosť potrebnú, je nutné ju aj tak vykonať a tak sa ušetrený náklad prejaví zvýšením nákladov v ďalšom období. Pri zodpovednom prístupe je však možné objaviť i zbytočné činnosti alebo spôsoby, ako činnosť vykonávať lacnejšie. Nevýhodou však je nesystematickosť a riziko vzniku konfliktov medzi strediskami.

Zmena systému riadenia nákladov

Obmedzený prínos jednorazového zníženia nákladov je daný tým, že zodpovední manažéri nemôžu zmeniť systém riadenia nákladov, ktorý v prevažnej miere ovplyvňuje ich výšku.

Pod pojmom systém riadenia nákladov sa myslí najmä:

 • spôsob plánovania nákladov;
 • spôsob hodnotenia skutočných nákladov;
 • zodpovednosť konkrétnych osôb za jednotlivé nákladové položky;
 • hmotná zainteresovanosť na dodržaní plánu nákladov;
 • vývoj nových výrobkov so zameraním na výrobné náklady;
 • metóda predajných cien a externá cenová politika;
 • stanovovanie a aktualizácia noriem spotreby materiálu a ľudskej práce.

Prínosom tohto prístupu je trvalý charakter úspor a zlepšenie firemnej kultúry v pohľade na náklady.

Zmena hodnotového reťazca

Taktiež zníženie nákladov zlepšením systému ich riadenia má svoje obmedzenia, pretože úplná väčšina nákladov je predurčená tým, ako daný podnik vytvára hodnotu pre zákazníkov. Na nájdenie úspor nákladov je potrebné vyjsť z podnikovej stratégie, ktorá môže byť jednou z týchto alternatív:

 • stratégia najnižších nákladov;
 • stratégia diferenciácie výrobku/služby;
 • stratégia najnižších nákladov alebo diferenciácie vo zvolenom výrobnom odbore.

Podnik potom musí analyzovať svoj reťazec tvorby hodnoty (value chain) a faktory, ktoré ovplyvňujú výšku nákladov (cost drivers).

Poskytované služby

Analýza nákladov ako súčasť jednorazového zníženia nákladov, zameraná na:

 • hospodárnosť;
 • účelnosť;
 • poctivosť pracovníkov.

Zlepšenie systému riadenia nákladov
Komplexné posúdenie manažérskeho účtovníctva (controllingu) a návrh jeho zmien, vrátane podpory informačnými technológiami.

Zmeny hodnotového reťazca
Zahŕňajú aktualizáciu podnikovej stratégie, analýzu hodnotového reťazca, zistenie faktorov, ovplyvňujúcich náklady a napokon návrh na zmeny hodnotového reťazca.

 
 
 
 

Európsky fond pre regionálny rozvoj a Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR podporujú investície do Vašej budúcnosti

2008 Copyright Šikland poradenstvo | napíšte nám