motive
 
 

Organizačné poradenstvo

  • poradenstvo pri zakladaní obchodných spoločností
  • poradenstvo pri tvorbe a zmenách štatutárnych listín a vnútorných predpisov spoločnosti
  • poradenstvo pri tvorbe, zmenách a rušení obchodnoprávnych, občianskoprávnych a pracovnoprávnych vzťahov
  • poradenstvo pri správe pohľadávok
  • poradenstvo pri konaní pred vecne a miestne príslušnými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy
  • poradenstvo pri aplikácii všeobecne záväzných právnych povinností a podmienok spoločnosti

Jedným z pilierov úspešnej a prosperujúcej firmy je fungujúca organizačná štruktúra a systém spätných kontrolných mechanizmov. Organizačná štruktúra musí jasne vymedzovať práva a povinnosti jednotlivých funkcií a zaistiť súčinnosť vo všetkých rovinách riadenia. Správne fungovanie organizačnej štruktúry zvyšuje produktivitu a efektivitu práce a zaisťuje prehľad o činnosti zamestnancov.

S rozvojom firmy je v určitej fáze úzko spätá potreba delegovať svoje práva i povinnosti na nárast zodpovednosti a časovej angažovanosti manažmentu. Optimálne je, pokiaľ proces delegovania prebieha súčasne s expanziou. V praxi k tomu, bohužiaľ, dochádza zriedka a skôr sa hovorí o organizačnej kríze, ktorá má za následok vyššie náklady, nižšiu produktivitu a zisk.

Jedným z dôležitých momentov je uvedomiť si, v akej fáze sa vaša firma nachádza, a včasným zavedením systému riadenia kríze predísť. Stanete sa tak systémovou firmou, ktorá je viac konkurencieschopná a zaujímavejšia pre vašich zákazníkov.

Špecialitou našej činnosti je i krízové riadenie firiem, ktoré sa ocitli v mimoriadnych problémoch a v ktorých je nutné vykonať radikálne kroky vedúce k záchrane a oživeniu podniku.

Pri krízovom riadení firiem sa zameriavame na všetky podstatné prvky chodu spoločnosti – riadenie nákladov, riadenie cash flow, riešenie problémov záväzkov a pohľadávok, riešenie financovania nutných investícií, riešenie systému riadenia firmy, ľudské zdroje, využitie či odpredaj nepoužívaného majetku, reštrukturalizácia spoločnosti, tvorba dcérskych spoločností a spoločných podnikov...

Túto spoluprácu, v čo najúčinnejšej podobe, považujeme za najpodstatnejšiu časť našej ponuky, pretože ani najlepšia štúdia rozvoja firmy nezlepší jej situáciu, pokiaľ nebudú jej zásady tvrdo presadené do praxe.

Výsledkom našej práce je taká situácia, keď vlastní pracovníci majú presne rozdelené a definované úlohy a sú schopní ich riešiť s jasným cieľom – dlhodobá prosperita a zisk spoločnosti.

 
 
 
 

Európsky fond pre regionálny rozvoj a Ministerstvo priemyslu a obchodu ČR podporujú investície do Vašej budúcnosti

2008 Copyright Šikland poradenstvo | napíšte nám